Muzea kulturalno-historyczne

– Kamila Kłudkiewicz

W 1907 roku historyk, badacz folkloru i muzealnik Otto Lauffer (1874–1949) opublikował na łamach czasopisma „Museumskunde” cykl czterech artykułów poświęconych niemieckim muzeom kulturalno-historycznym. Jego intencją było postawienie diagnozy i ocena niemal pięćdziesięcioletniego istnienia i dużej popularności muzeów kulturalno-historycznych głównie na terenie Niemiec.

W drugiej połowie XIX wieku notuje się głównie w Niemczech, ale także Szwajcarii i Austro-Węgrzech, znaczny rozwój muzeów, określanych mianem kulturalno-historycznych. Wpływ na ich rozkwit miało założone w 1852 roku ☛ Germańskie Muzeum Narodowe w Norymberdze (Germanisches Nationalmuseum).

Jego pomysłodawca Hans von und zu Aufseß (1801–1872) uważał, że wszelkie źródła historyczne: pisemne, ustne (podania, legendy), obrazowe oraz przedmioty z przeszłości uzupełniają się wzajemnie i dają pełen przegląd historii kraju. Sam założyciel, starożytnik i zbieracz posługiwał się jeszcze szerokim pojęciem „starożytności”, a więc różnego rodzaju zabytków przeszłości, w tym dzieł sztuki. Symboliczna zmiana w nazewnictwie dokonała się w statucie muzeum z 1869 roku. Słowo „Altertum” (starożytnictwo) zastąpiono słowem „Kulturgeschichte” (historia kultury), definiując obszar zainteresowania muzeum. Jego zbiory zawierały wszelkie przedmioty związane z historią germańskiego kręgu kulturowego, przy czym dzieła sztuki czy rzemiosło artystyczne – inaczej niż w muzeach mu poświęconych (Kunstgewerbe Museum) – uznawano tu za zabytek historii.

Szerokie rozumienie pojęcia historii, włączające w obręb nauki o przeszłości wszelkie przejawy kultury i sztuki, wzmacniały takie publikacje jak dziesięciotomowa  Allgemeine Cultur-Geschichte der Menschheit (Ogólna historia kultury ludzkości) Gustava Klemma, która ukazała się w latach 1843–1852. W 1843 roku Klemm napisał także Fantasie über ein Museum für die Culturgeschichte der Menschheit (Fantazja o muzeum historii kultury ludzkości), w której zaproponował zawartość idealnego zbioru historii kultury.

Taka kolekcja miała dotyczyć następujących zagadnień: 1. człowiek, ciało / szkielet; 2. odzież; 3. biżuteria; 4. sprzęt myśliwski; 5. środki transportu; 6. mieszkanie; 7. sprzęt gospodarstwa domowego; 8. statki i tym podobne; 9. narzędzia; 10. przedmioty pochówku; 11. zabytki życia publicznego; 12. wojna; 13. przedmioty religijne; 14. kultura: muzyka, ozdoby / sztuka, język.

Szeroko zakrojona wizja wskazuje jak różnorodne zbiory posiadały muzea-kulturalno-historyczne. Najczęściej powstawały one w drugiej połowie XIX wieku z przekształcenia kolekcji towarzystw naukowych, przechodzących pod zarząd samorządu terytorialnego lub władz państwa. Jednak powstałe głównie na skutek donacji zbiory towarzystw charakteryzowała duża różnorodność i pewna przypadkowość.

Już pod koniec XIX wieku zauważono, że muzea historyczno-kulturalne nie używają jednakowej systematyki, a wręcz przeciwnie, każde z nich porządkuje swoje przedmioty wedle innych zasad, niejasne było również, co wchodzi w skład takich kolekcji. Przedmiotami wątpliwymi stały się dzieła sztuki, które powinny znaleźć się w muzeach sztuki, gdzie znalazłyby odpowiednią opiekę i miejsce w narracji historii sztuki. Podobnie co raz częściej postulowano przeniesienie zabytków rzemiosła artystycznego do poświęconych im muzeów (Kunstgerwerbe Museen).

Pierwsze zmiany pojawiły się w muzeach kulturalno-historycznych w Bazylei, Getyndze i Jenie. Opiekunowie tych zbiorów dążyli do rozbudzenia szerokiego zainteresowania historią własnego regionu, ograniczając w swoich kolekcjach obecność dzieł sztuki i podkreślając prymat przedmiotów użytkowych, które miały obrazować dawne, lokalne życie codziennie.

Wspomniany Otto Lauffer już jako pracownik Muzeum Historycznego we Frankfurcie nad Menem rozmyślał o chaosie ekspozycji i kolekcji w muzeach historyczno-kulturalnych, jednocześnie podkreślając siłę takich lokalnych zbiorów. Wg niego oddziaływały one emocjonalnie na widzów, budowały więź i budziły konotacje związane z domem. Wskazał również, że tak duże i różnorodne kolekcje, jakie odnajdziemy w muzeach kulturalno-historycznych wymagają przemyślanej koncepcji ekspozycyjnej. Miała ona odpowiadać standardom naukowym, przy jednoczesnym zadbaniu o atrakcyjność aranżacji.

Lauffer postulował podzielenie ekspozycji następujące grupy: 1. starożytności rodzinne; 2 zabytki domowe, które wraz z pierwszą grupą tworzą szeroki obszar starożytnych zabytków; 3. zabytki państwowe i wspólnotowe; 4. starożytności, związane z funkcjonowaniem prawa; 5. starożytności kościelne; 6. dawne dzieła sztuki; 6. starożytności naukowe; 7. starożytności wojenne.

Jego zdaniem, kustosz takich zbiorów powinien dysponować przynajmniej podstawową wiedzą z różnych dziedzin (historii sztuki, etnologii, archeologii, historii broni itp.) tak by zapewnić odpowiednią opiekę kolekcji.

Pomysły Lauffera pokazują kształtującą się na przełomie XIX i XX wieku specjalizację muzeów. Obok muzeów sztuki, muzeów przemysłowych, muzeów rzemiosła artystycznego, muzeów archeologicznych, w niemieckim kręgu kulturowym muzea kulturalno-historyczne zmieniają się w regionalne muzea historyczne.

Lauffer został powołany w 1908 roku na stanowisko dyrektora Muzeum Historii Hamburga (Museum für Hamburgische Geschichte), założonego na bazie zbiorów lokalnego towarzystwa historycznego. Wówczas mógł swoje postulaty wprowadzić w życie. Zainteresowania muzeum ograniczył do historii instytucji użyteczności publicznych i organizacji zawodowych w mieście oraz historycznego rozwoju miasta.

Koncepcja Lauffera a także zmiany wprowadzane w innych muzeach doprowadziły do przeobrażeń w wielu zbiorach na terenie Cesarstwa Niemieckiego, Austro-Węgier i Szwajcarii. Przemianom uległy muzea nie tylko kulturalno-historyczne, ale także instytucje o profilu głównie artystycznym, posiadające w swoich kolekcjach działy nazywane kulturalno-historycznymi. Wpływy te można było zaobserwować także we wschodnich prowincjach Niemiec, na przykład w Kaiser-Friedrich-Museum w Poznaniu, czy Muzeum Miejskim (Stadtmuseum) w Toruniu.

Print This Post
Podstawowe źródła i literatura

 

Źródła:

  • O. Lauffer, Das historische Museum, sein Wesen und Wirken und sein Unterschied von den Kunst- und Kunstgewerbe Museen, „Museumskunde. Zeitschrift für Verwaltung und Technik Öffentlicher und Privater Sammlungen“, III/1 (1907), s. 1-14, III/2 (1907), s. 78–99, III/3 (1907), s. 170–186; III/4 (1907), s. 222–245
  • Ehrengabe des Museums für Hamburgische Geschichte zur Feier seines hundertjährigen Bestehens, red. O. Lauffer, Hamburg 1939

 

Bibliografia (wybór):

  • Das kunst- und kulturgeschichtliche Museum im 19. Jahrhundert. Vorträge des Symposions im Germanischen Nationalmuseum, Nürnberg, red. B. Deneke, R. Kahsnitz, München 1977, s. 118–132
  • N. Cordier, Deutsche Landesmuseum. Entwicklungsgeschichtliche Betrachtung eines Museumstypus, Inauguraldissertation zur Erlangung der Doktorwürde der Philosophischen Fakultät Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität zu Bonn, Bonn 2002, http://hss.ulb.uni-bonn.de/2003/0281/0281.pdf [dostęp z dnia: 27.02.2020]
  • O. Hartung, Kleine Deutsche Museumsgeschichte. Von der Aufklärung bis zum frühen 20. Jahrhundert, Böhlau 2010; P. N. Miller, The Germanisches Nationalmuseum and the Museums Debate in later 19th-Century Germany, w: The Challenge of the Object. Die Herausforderung des Objekts. Congress Proceedings, part 1, red. G. U. Großmann, P. Krutisch, Nürnberg 2013, s. 370–373.